THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI NAM ĐÔNG HÀ

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, như sau:
1. Hồ sơ niêm yết công khai, gồm:
– Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND thành phố Đông Hà về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà;
– Hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đã được phê duyệt.
2. Thời gian công bố: Kể từ ngày 06/10/2022.
3. Địa điểm:
– Niêm yết trưng bày công khai tại Khu phố Tân Vĩnh thuộc phương Đông Lương và UBND phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.
– Đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Hồ sơ điều chỉnh: Xem chi tiết tại đây
0943 181 777