ÔNG TRÌNH NGHĨA TRANG PHỤC VỤ DI DỜI MỘ KHU VỰC BẮC SÔNG HIẾU
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGHĨA TRANG PHỤC VỤ DI DỜI MỘ KHU VỰC BẮC SÔNG HIẾU

Ngày 27/6/2022, Trung tâm phát tiển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tổ chức bàn giao mặt bằng xây dựng công trình Nghĩa trang phục vụ di dời mộ Khu vực Bắc sông Hiếu cho nhà thầu thi công. Với mục tiêu chỉnh trang đô thị, đặc biệt cần thiết để phục vụ di dời mộ...

0984 279 777